scientism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scientism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scientism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scientism.

Từ điển Anh Việt

  • scientism

    /'siəntizm/

    * danh từ

    tinh thần khoa học, thái độ khoa học

    thuyết khoa học vạn năng