schrage motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schrage motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schrage motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schrage motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • schrage motor

    * kỹ thuật

    động cơ Schrage