school-leaver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school-leaver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school-leaver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school-leaver.

Từ điển Anh Việt

  • school-leaver

    * danh từ

    người vừa mới rời ghế nhà trường