schizophrenically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schizophrenically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schizophrenically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schizophrenically.

Từ điển Anh Việt

  • schizophrenically

    * phó từ

    (thuộc) bệnh tâm thần phân liệt; bị bệnh tâm thần phân liệt

    cư xử một cách kỳ cục (nhất là khi hoàn cảnh cứ thay đổi mãi)