schizogenesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schizogenesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schizogenesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schizogenesis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • schizogenesis

    * kỹ thuật

    y học:

    sự sinh sản nứt rời, liệt sinh