schistocormia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schistocormia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schistocormia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schistocormia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • schistocormia

    * kỹ thuật

    y học:

    tật nứt chân