schalenblende nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schalenblende nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schalenblende giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schalenblende.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • schalenblende

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    salenblen