scarus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarus.

Từ điển Anh Việt

  • scarus

    /'skeirəs/

    * danh từ

    (động vật học) cá vẹt