scaliness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scaliness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scaliness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scaliness.

Từ điển Anh Việt

  • scaliness

    * danh từ

    tính chất nhiều vảy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scaliness

    the property of being scaly