scale-bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scale-bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scale-bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scale-bearing.

Từ điển Anh Việt

  • scale-bearing

    * tính từ

    có vảy; mang vảy