saucepan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saucepan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saucepan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saucepan.

Từ điển Anh Việt

  • saucepan

    /'sɔ:spən/

    * danh từ

    cái xoong

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saucepan

    a deep pan with a handle; used for stewing or boiling