sateen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sateen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sateen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sateen.

Từ điển Anh Việt

  • sateen

    /sæ'ti:n/

    * danh từ

    vải láng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sateen

    a cotton fabric with a satiny finish