sarrus's rule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sarrus's rule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sarrus's rule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sarrus's rule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sarrus's rule

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    quy tắc Xaruýt