sarraceniales nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sarraceniales nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sarraceniales giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sarraceniales.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sarraceniales

    plants that are variously modified to serve as insect traps: families Sarraceniaceae; Nepenthaceae; Droseraceae

    Synonyms: order Sarraceniales

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).