sarcocele nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sarcocele nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sarcocele giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sarcocele.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sarcocele

    * kỹ thuật

    y học:

    bướu dịch hoàn