sansculottism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sansculottism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sansculottism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sansculottism.

Từ điển Anh Việt

  • sansculottism

    /,sỴ:ɳkju:'lɔ:tizm/

    * danh từ

    (sử học) chủ nghĩa Xăngquylôt, chủ nghĩa cách mạng quá khích