sandpiper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandpiper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandpiper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandpiper.

Từ điển Anh Việt

  • sandpiper

    * danh từ

    chim nhỏ sống ở gần những nơi có cát ướt gần các dòng sông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sandpiper

    any of numerous usually small wading birds having a slender bill and piping call; closely related to the plovers