sandiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandiness.

Từ điển Anh Việt

 • sandiness

  /'sændinis/

  * danh từ

  tính chất có cát, sự có cát

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sandiness

  * kinh tế

  sự có cát

  tính chất có cát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sandiness

  a texture resembling that of sand