salvor's lien nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvor's lien nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvor's lien giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvor's lien.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salvor's lien

    * kinh tế

    quyền giữ lại (một phần tài sản cứu được) của người cứu hộ

    quyền giữ lại (một phần tài sản được cứu) của người cứu hộ

    quyền lưu giữ của người cứu hộ