salvable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvable.

Từ điển Anh Việt

  • salvable

    /'sælvəbl/

    * tính từ

    có thể cứu được