salt-industry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt-industry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt-industry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt-industry.

Từ điển Anh Việt

  • salt-industry

    * danh từ

    công nghiệp muối