saloon-keeper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saloon-keeper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saloon-keeper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saloon-keeper.

Từ điển Anh Việt

  • saloon-keeper

    /sə'lu:n,ki:pə/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chủ quán rượu