salinan stage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salinan stage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salinan stage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salinan stage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salinan stage

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bậc Salinan