saint's day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saint's day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saint's day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saint's day.

Từ điển Anh Việt

  • saint's day

    * danh từ

    ngày lễ thánh (ngày lễ kỷ niệm một vị thánh; trong ngày đó, những người được đặt tên theo vị thánh ấy cũng làm lễ kỷ niệm)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saint's day

    a day commemorating a saint