safe-breaking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe-breaking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe-breaking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe-breaking.

Từ điển Anh Việt

  • safe-breaking

    * danh từ

    việc phá két sắt để ăn trộm