sadomasochism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sadomasochism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sadomasochism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sadomasochism.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sadomasochism

    sadism and masochism combined in one person

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).