saccharogenic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saccharogenic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saccharogenic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saccharogenic.

Từ điển Anh Việt

  • saccharogenic

    * tính từ

    sản sinh đường