rum-runner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rum-runner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rum-runner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rum-runner.

Từ điển Anh Việt

  • rum-runner

    /'rʌm,rʌnə/

    * danh từ

    (thông tục) người buôn rượu lậu

    tàu buôn rượu lậu