rubiales nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rubiales nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rubiales giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rubiales.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • rubiales

    an order of dicotyledonous plants of the subclass Asteridae; have opposite leaves and an inferior compound ovary

    Synonyms: order Rubiales

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).