roustabout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roustabout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roustabout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roustabout.

Từ điển Anh Việt

 • roustabout

  /'raustəbaut/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) công nhân bến tàu

  người làm đủ các thứ việc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • roustabout

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đốc công sản xuất

  hóa học & vật liệu:

  kíp trưởng khai thác (tiếng lóng)

  thợ khoan phụ

  thợ lao công

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • roustabout

  Similar:

  deckhand: a member of a ship's crew who performs manual labor