rompers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rompers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rompers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rompers.

Từ điển Anh Việt

  • rompers

    * danh từ, pl

    quần yếm (của trẻ con)