rockabilly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rockabilly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rockabilly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rockabilly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • rockabilly

    a fusion of black music and country music that was popular in the 1950s; sometimes described as blues with a country beat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).