rock-snake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rock-snake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rock-snake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rock-snake.

Từ điển Anh Việt

  • rock-snake

    * danh từ

    (động vật học) con trăng đá