riskish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

riskish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm riskish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của riskish.

Từ điển Anh Việt

  • riskish

    * tính từ

    hơi risky