rip-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rip-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rip-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rip-off.

Từ điển Anh Việt

 • rip-off

  * danh từ

  hành động gian lận, lấy trộm, bán với giá quá đắt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rip-off

  * kinh tế

  ăn cắp

  ăn trộm

  bán với giá quá đắt

  định giá quá đắt

  giá quá đắt

  sự cắt cổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rip-off

  Similar:

  heist: the act of stealing