ridge-beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ridge-beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ridge-beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ridge-beam.

Từ điển Anh Việt

  • ridge-beam

    /'ridɔbi:m/ (ridge-piece) /'ridʤpi:s/ (ridge-pole) /'ridʤpoul/

    piece) /'ridʤpi:s/ (ridge-pole) /'ridʤpoul/

    * danh từ

    (kiến trúc) xà nóc, thượng lương