resorufine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

resorufine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm resorufine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của resorufine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • resorufine

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    resocxylic