resemblance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

resemblance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm resemblance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của resemblance.

Từ điển Anh Việt

 • resemblance

  /ri'zembləns/

  * danh từ

  sự giống nhau

  to bear a resemblance to: giống với

 • resemblance

  sự giống nhau

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • resemblance

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  sự giống nhau

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • resemblance

  similarity in appearance or external or superficial details