rering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rering

    * kỹ thuật

    sự gọi lại