requirements contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

requirements contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm requirements contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của requirements contract.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • requirements contract

    a contract in which you agree to purchase all your requirements of a particular sort from one party

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).