republicanism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republicanism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republicanism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republicanism.

Từ điển Anh Việt

  • republicanism

    /ri'pʌblikənizm/

    * danh từ

    chủ nghĩa cộng hoà

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republicanism

    the political orientation of those who hold that a republic is the best form of government