remissiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

remissiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm remissiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của remissiness.

Từ điển Anh Việt

  • remissiness

    /ri'misnis/

    * danh từ

    sự cẩu thả, sự tắc trách, sự chểnh mảng

    sự yếu đuối, sự thiếu nghị lực, sự nhu nhược