remarketing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

remarketing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm remarketing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của remarketing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • remarketing

    * kinh tế

    sự tiếp thị lại