relatrix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

relatrix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm relatrix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của relatrix.

Từ điển Anh Việt

  • relatrix

    * danh từ

    xem relator (chỉ phụ nữ)