rejects nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rejects nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rejects giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rejects.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rejects

    * kỹ thuật

    phế phẩm

    vật phế thải