referee's stand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

referee's stand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm referee's stand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của referee's stand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • referee's stand

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bục chánh án

    bục trọng tài