referee's box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

referee's box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm referee's box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của referee's box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • referee's box

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bục tránh án

    bục trọng tài