reddishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reddishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reddishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reddishness.

Từ điển Anh Việt

  • reddishness

    * danh từ

    tính chất hơi đỏ