rear-light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rear-light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rear-light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rear-light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rear-light

    * kỹ thuật

    đèn sau