rear-horse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rear-horse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rear-horse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rear-horse.

Từ điển Anh Việt

  • rear-horse

    * danh từ

    con ngựa trời